verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie juni 2015
Proef-
abonnement

Home > Jurisprudentie
Toepassing van cao-norm bij uitleg sociaal plan
maandag 15 juli 2013 - De werknemers van Ossfloor Tapijtfabrieken B.V. (hierna: "Ossfloor") worden ontslagen in verband met het faillissement van de onderneming. Zij doen een beroep op het sociaal plan dat Ossfloor eerder - in het kader van reorganisatie - is overeengekomen met FNV. Het is echter onduidelijk of het sociaal plan van toepassing is, aangezien het faillissement niet expliciet onder haar toepassingsbereik valt.

Feiten
Ossfloor heeft in 2010 een reorganisatie doorgevoerd, waarvoor zij een sociaal plan (hierna: "Sociaal Plan") is overeengekomen met FNV. In het Sociaal Plan - met een looptijd tot eind 2015 - is expliciet opgenomen dat het uitsluitend van toepassing is op werknemers die ten gevolge van betreffende reorganisatie boventallig worden verklaard. Het Sociaal Plan is medeondertekend door Condor Capital B.V. (hierna: "Condor"), de enig aandeelhouder van Ossfloor. Condor stelt zich garant voor de uitvoering van het Sociaal Plan, indien Ossfloor binnen de looptijd failliet gaat dan wel Condor besluit om Ossfloor te sluiten. Na ondertekening is het Sociaal Plan aangemeld als cao.

Nadat de reorganisatie heeft plaatsgevonden, gaat Ossfloor in mei 2011 failliet. De 39 achterblijvende werknemers worden door de curator ontslagen. Het merendeel van hen start - tezamen met FNV - een procedure tegen Condor, waarin zijn schadevergoeding vorderen conform het Sociaal Plan. De werknemers leggen aan hun vordering ten grondslag dat het Sociaal Plan ook geldt voor personeel dat nŠ de reorganisatie bij Ossfloor in dienst is gebleven. Ossfloor, Condor en FNV zouden hebben afgesproken dat het Sociaal Plan ook zou gelden voor zogenoemde achterblijvers die mogelijk in een later stadium zouden worden ontslagen. Condor voert het verweer dat alleen werknemers die in verband met de reorganisatie in 2010 boventallig zijn verklaard aanspraak kunnen maken het Sociaal Plan. Zo is het toepassingsbereik ook verwoord in het Sociaal Plan.

Oordeel Kantonrechter
De kantonrechter stelt vast dat de werknemers niet als partij bij het Sociaal Plan betrokken zijn geweest. Zij wensen als derden rechten aan het Sociaal Plan te ontlenen. Conform de jurisprudentie van de Hoge Raad dient voor de uitleg van het Sociaal Plan de zogenoemde cao-norm te worden toegepast aangezien de rechtspositie van derden in het geding is. "Het gaat daarbij om een uitleg naar objectieve maatstaven, dat wil zeggen dat voor die uitleg de bewoordingen van de desbetreffende bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn", aldus de kantonrechter. De bedoelingen van de contracterende partijen bij het Sociaal Plan spelen geen rol, voor zover deze niet kenbaar zijn uit de tekst. Het gaat derhalve enkel om de betekenis die naar objectieve maatstaven uit de tekst volgt. Daarbij kan ook acht worden geslagen op elders in het Sociaal Plan gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheidenlijke tekstinterpretaties zouden leiden.

De kantonrechter oordeelt dat het Sociaal plan geen aanknopingspunten biedt voor de door de werknemers voorgestane uitleg. De tekst van het Sociaal Plan is ondubbelzinnig. Achterblijvende werknemers vallen niet onder haar toepassingsbereik. Ook het beroep van de werknemers op een - in aanvulling op het Sociaal Plan - afzonderlijk gemaakte afspraak, faalt. Deze afspraak is niet verwoord in het Sociaal Plan. Dit impliceert dat de werknemers zich - ten onrechte - beroepen op de voor derden niet kenbare bedoeling van de partijen die het Sociaal Plan zijn overeengekomen.

Commentaar
Bij geschil over de uitleg van een overeenkomst wordt - in beginsel - het zogenoemde Haviltex-criterium toegepast, genoemd naar een arrest van de Hoge Raad uit 1981. Daarbij komt het niet aan op een zuiver grammaticale uitleg van de overeenkomst, maar op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan de contractuele bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten toen zij de overeenkomst sloten. In 1993 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het Haviltex-criterium niet geschikt is voor de uitleg van een cao. Daarvoor zijn juist de grammaticale bewoordingen, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis. In 2000 bevestigde de Hoge Raad deze cao-norm bij de interpretatie van een sociaal plan. In zekere zin komt het er op neer dat een overeenkomst steeds objectiever moet worden uitgelegd naarmate de overeenkomst meer bestemd is om de rechtspositie te beÔnvloeden van derden (derhalve degenen die geen partij zijn bij de overeenkomst). In dat geval geldt de cao-norm in plaats van het Haviltex-criterium.

Rechtbank Overijssel, kanton Zwolle, 8 mei 2013, LJN: CA0582
Auteur: Ilya Hoekerd, advocaat bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Meer interessante en relevante jurisprudentie vind je in Rechtspraak voor Medezeggenschap.

Bron: OR informatie, juli/agustus 2013
Gerelateerde jurisprudentie:
03-10-2014 - Inzicht in sociaal plan vereist
01-08-2014 - Tijdig nietigheid ingeroepen?
25-04-2014 - Instemming bij wijziging pensioenreglement?
28-03-2014 - Koerswijziging behoeft advies
28-02-2014 - Hoe toetst OK uitleg cao-bepaling?
21-02-2014 - Terugbetalen studiekosten?
27-12-2013 - Afschaffen automatische prijscompensatie
20-12-2013 - Verbod op verrichten nevenwerkzaamheden
13-12-2013 - Wijziging arbeidstijdenregeling instemmingsplichtig
13-09-2013 - Vervangende toestemming op grond van artikel 27 lid 4 WOR
19-08-2013 - Wijziging personeelsbeoordelingssysteem en collectieve salarisverlaging niet instemmingsplichtig
05-08-2013 - Harmonisatie toeslagen instemmingsplichtig?
03-06-2013 - Regeling bij gedwongen ontslag niet nodig
20-05-2013 - Onderscheid in beloning
25-02-2013 - Status Sociaal Plan overeengekomen met or
01-10-2012 - Het begrip beloningssysteem (art. 27 WOR)
24-09-2012 - Gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie?
10-09-2012 - Besluit tot toegang e-mail inbox: instemmingsplichtig
13-08-2012 - Procedurele toepassing WOR bij ondernemingsovereenkomst
30-07-2012 - Geen zwaarwegend belang
02-07-2012 - Or vordert naleving afspraak
18-06-2012 - Instemmingsplichtig: wijziging variabele beloningsregeling
23-04-2012 - Wijziging beoordelingsregeling
12-03-2012 - Or mag onderhandelen over salaris
06-02-2012 - Is ingrijpen in de bonusregeling toegestaan?
Jurisprudentie archief
Nieuwsbief
OR-nieuws gratis per e-mail
Abonneer
OR informatie digitaal!
Elk or-lid zijn eigen exemplaar en toegang tot het archief.

Neem een abonnement op de digitale versie van OR informatie
Bekijk hier de demo
Meld je nu aan
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015
Tekst en commentaar
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015Meer informatie
Nieuw in de or!
Een korte inleiding in de ondernemingsraad
Nieuw in de or!Download hier de gratis brochure
Memo plus ondernemingsraden
Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen.
Memo plus ondernemingsradenMeer informatie
Incompany opleidingen
Bijna al onze opleidingen kunnen ook incompany geboekt worden.
Klik hier voor meer informatie of een vrij≠blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken